Famille Tech Co.,Ltd.

ประวัติความเป็นมา

  บริษัท ฟามีล เทค จำกัด เราเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจ นำเข้าและจำหน่ายให้บริการผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำ ผลิตภัณฑ์ป้องกันการเกิดระเบิด, งานวางระบบกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยง

  เราพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานในหลายๆหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าเอกชน, กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป เรามุ่งมั่นพัฒนา โดยสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆรองรับกลุ่มลูกค้าของเราเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า


วิสัยทัศน์

  ผลิตภัณฑ์ องค์กร บริการ เราพัฒนาไม่หยุดยั้ง เพื่อตลาดในภูมิภาค และอาเซียน


พันธกิจ

- ผู้นำทางต้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในตลาดภูมิภาค และอาเซียน

- ยึดมั่นในหลักศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- ให้บริการลูกค้าด้วยความทันสมัย ตรงต่อเวลา และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

- มีส่วนร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน พื้นที่ในภูมิภาค และอาเซียนที่เรามีส่วนร่วมดำเนินธุรกิจ

Famille Tech Co.,Ltd.